Sürüm : Kasım 2020

1. AMAÇ

2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  (KVK” veya ‘‘Yasa’’) tüm hükümleri ile 2018 yılında yürürlüğe girmesi ile kişisel veriler” konusu yaşamımızdaki yerini almıştır. Yasanın tanımı ile bir Veri Sorumlusu” olarak çalışanlar, çalışan adayları, işyeri temsilcileri, üyeler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, ziyaretçiler ve temas ettiğimiz diğer tüm gerçek kişilerin kişisel verilerini ticari, idari ve sosyal amaçlarla işlediğimiz bütün gerçek kişilerin temel haklarının korunması konusuna önem veriyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerin korunması için yasanın öngördüğü idari ve teknik tedbirleri uygulamak için Gizlilik Politikamızı hazırladık.

2. KAPSAM

Gizlilik Politikamız kişisel verilerin toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensiplerine ilişkin Sendika genelinde uygulanacak genel politikaları tanımlamayı  amaçlamaktadır. Sendika olarak kişisel veriye dokunanlar başta olmak üzere ilgileri oranında çalışanlarımızın tamamının Gizlilik Politikasına uymaları zorunludur. Gizlilik Politikamız kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm ön aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, sözleşmeler, taahhütnameler, uyarılar, formlar gibi uyum araçları ile politikalar ve yönergelerden oluşan kontrol araçlarımızı bir araya getiren çatı belge konumundadır.

Bu politika belgesi aynı zamanda kuruluşumuz tarafından işlenen tüm kişisel verileri ve bunların işlenme koşullarını düzenleyip, tanımlayan bir temel belge olarak veri sahibi gerçek kişilerin de en detaylı ve kapsamlı bilgi alabilecekleri bir aydınlatma aracıdır.

Gizlilik Politikası dinamik bir belge olarak Sendikamızın kişisel verileri işleme şartlarında ve araçlarında yaşanacak değişiklikler, ilgili kişilerin başvuruları ve şikayetleri ile çalışanlarımızın, üyelerimizin ve diğer tarafların önerileri doğrultusunda yenilenecek ve güncel tutularaktır.

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÖZ FİNANS-İŞ  (ya da Sendika”) merkezi, şubeleri ve işyeri temsilcileri, üyeler, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere yasadan kaynaklanan faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.  ÖZ FİNANS-İŞ, bu yükümlülüklerini aldığı uyum ve kontrol araçları vasıtasıyla aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

Adı: ÖZ FİNANS-İŞ  ,

Ünvan: ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA  ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Adres: Beştepe Mahallesi Merhale Sokak No:8 Yenimahalle /Ankara

İrtibat Kişisi:  Fatih Gözalan

Tel : 0312 341 77 85

E-posta: [email protected]

4. TEMEL KAVRAMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veriye dokunan çalışan: Görev tanımı gereği Sendika namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Komite: Sendika bünyesinde KVK Komitesinin Görev ve Sorumlulukları Yönergesi”ne uygun olarak oluşturulan, kuruluş, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Sendika adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan dahili Komite

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ortak veri sorumlusu:  Sendikanın ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsamında kişisel verileri paylaştığı, bu paylaşım süresince ortak olarak kişisel veriler üzerinden işleme faaliyetleri gerçekleştirdiği diğer veri sorumlusu.

Bağımsız veri sorumlusu: Sendikanın ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsamında kişisel verileri bir defalığına paylaştığı diğer veri sorumlusu.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kuruluşumuzda ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Sendikanın faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya  hukuki bağla ilişkili olmak üzere; 

a. Yönetim Süreçleri İle İlgili Amaçlar:

  1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin icrası,
  2. İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki ve idari iş güvenliğinin temini,
  3. İş ve uygulama stratejilerinin planlanması ve icrası, 
  4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, 
  5. Sendika faaliyetleri hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
  6. Yasal ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  7. Sendika içi ve çevresinde fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
  8. Hukuki destek alınması,
  9. Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  10. Konfederasyon, sendika ve şube genel kurulları ile delege ve zorunlu organların seçim süreçlerinin yürütülmesi,
  11. Denetim, kontrol vb. işlemler nedeniyle federasyon/konfederasyona bilgi verilmesi,
  12. Şubelerle ortak çalışmalar yürütülmesi,
  13. Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
  14. Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
  15. Sendikanın amaçları ile ilgili kamuoyu oluşturulması,
  16. İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
  17. İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  18. Yerelde ve ulusalda gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,

b. Üyelerle İlgili Amaçlar:

  1. Üyelik başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
  2. Üyeliğe kabul edilenlere ilişkin işyerine bildirimde bulunulması,
  3. Üyelerin işyeri kesintileri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  4. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için tesisler kurulması ve işletilmesi,
  5. Üyelerin ve ailelerinin sosyoekonomik ihtiyaçları için faaliyetler yürütülmesi,
  6. Üyelere hukuki destek için avukatlık hizmeti sağlanması,
  7. Mağdur edilen üyelerimize maddi ve sosyal yardımlar yapılması,
  8. Üyelerimizin ve aile fertlerinin emeklilik, malul, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmeleri,
  9. Üyelerimizin ve aile üyelerinin eğitim için desteklenmesi,
  10. Üyelerin eğitim faaliyetlerine katılması,
  11. Üyelerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması,
  12. Üyelerimizin ve eski üyelerimizin üyelik dosyalarının muhafaza edilmesi, 
  13. Üyelere yarar sağlayacak kuruluşlarla işbirliği yapılması, gerektiğinde bu kuruluşlarla üye bilgilerinin paylaşılması ve duyurulması,
  14. Üyelerin görüş, şikayet ve yorumlarını aktarabilmesi,
  15. Üyeler ve birimler arasında görüş ve düşünce alışverişinin sağlanabilmesi,

c. Çalışanlarla İlgili Amaçlar:

  1. Çalışanların  iş sözleşmelerinin oluşturulması ve ifası,
  2. Çalışanlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanması,
  3. Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  4. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  5. İşe alım, iş ilişkisinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  6. Özlük dosyalarının oluşturulması, fiziksel ve elektronik ortamlarda saklanması,
  7. Mesai takibi,
  8. İşten ayrılış çıkış işlemleri ve mülakatlarının yürütülmesi,

d. Bilişim Süreçleri İle İlgili Amaçlar:

  1. Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2. Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
  3. Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
  4. İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi ve kapatılması,
  5. Taşınabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazların yönetilmesi,  
  6. Üyelerin görüşlerini paylaşabilecekleri internet forumlarının kurulması ve işletilmesi,

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

ÖZ FİNANS-İŞ   genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Sendika veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

  1. Sendikamızın çalışanları,
  2. Sendikamıza başvuran çalışan adayları
  3. Sendikamızın üyeleri,
  4. Sendikamızın eski üyeleri,
  5. Sendikamıza üye olmak isteyen kişiler,
  6. Tedarikçi kuruluşların temsilcileri ve çalışanları
  7. İşveren temsilcileri,
  8. Kuruluşumuzla ilgili iş ve işlemleri yürüten kamu görevlileri,
  9. İnternet sitemizi ve mobil uygulamamızı kullanan kullanıcılar,
  10. Büro ve ofislerimizi ziyaret eden ziyaretçiler

7.  YASAL GEREKÇELER VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

7.1. Çalışanların Kişisel Verileri

Sendika çalışanların, çalışan adaylarının ve stajyerlerin kişisel verilerini,

  • 4857 Sayılı İş Kanunu,
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  • 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
  • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
  • 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
  • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
  • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,
  • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu, Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

ve benzeri mevzuata uygun olarak işlemektedir.

Sendika bu kapsamda çalışanların kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, fiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer bilgiler kategorileri ile inanç, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli verilerini işlemektedir.

7.2. Üyelerin Kişisel Verileri

Sendika faaliyetlerini yürütürken üyelere ait kişisel verileri,

  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu

ve benzeri mevzuata göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda üyelerin kimlik, iletişim, özlük, finans ve diğer bilgileri ile özel nitelikteki sağlık ve sendika üyeliği kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

7.3. Tedarikçi Temsilcilerinin Kişisel Verileri

Sendika faaliyetlerini yürütmek için hizmet ve destek aldığı tedarikçi gerçek kişiler ile tedarikçi kuruluşların temsilcilerin kişisel verilerini, 

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri

ve benzeri mevzuata göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda tedarikçi gerçek kişilerin ve temsilcilerinin kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem ve diğer bilgiler kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

7.4. Danışman ve Kamu Çalışanlarının Kişisel Verileri

Sendika faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin ve kalitesinin sağlanması amacıyla kontrol, denetim ve danışmanlık görevi yürüten ve hizmeti sunan denetçi, danışman ve kamu çalışanlarının kişisel verilerini,

  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu

ve benzeri mevzuata göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda denetçi, danışman ve kamu görevlilerinin kimlik, iletişim, özlük kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

7.5. İşveren Temsilcilerinin Kişisel Verileri

Sendika üyeleri hakkındaki iş ve işlemlerinin takibi için işveren temsilcileri ve ilgili diğer çalışanlarının kişisel verilerini,

  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu

ve benzeri mevzuata göre işlemektedir.

Sendika bu kapsamda işveren temsilcilerinin kimlik, iletişim, özlük kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.

7.6. Ziyaretçilerin Kişisel Verileri

Kuruluş, tesislerini ve ofislerini ziyaret eden ziyaretçilerin kişisel verilerini güvenlikten kaynaklanan meşru menfaati çerçevesinde işlemektedir.

Sendika bu kapsamda ziyaretçilerin kimlik, iletişim ve fiziksel güvenlik kategorilerindeki verilerini işlemektedir.

7.7. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanıcıları

Sendikamıza ait (https://ozfinansis.org.tr) ve bünyesinde yer alan şubelerimize ait alt siteler ile mobil uygulamamızı kullanan kullanıcılarımızın kişisel verilerini üyelerimizle ve kamuoyu ile etkili iletişim kurabilmek, hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve işçi hakları konusunda bilgi verebilmek ve bir sivil toplum örgütü olarak kamuoyu oluşturabilmek şeklindeki meşru menfaatlerimiz kapsamında işlemekteyiz.

Sendika bu kapsamda internet sitesi ve mobil uygulama kullanıcılarının kimlik, iletişim, özlük, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim gibi kişisel verileri ile sağlık ve sendika üyeliği gibi kişisel verilerini  ve fiziksel güvenlik kategorilerindeki verilerini işlemektedir.

8. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kuruluş, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7nci maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Sendika  içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Sendika Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvurular, içeriğine göre en kısa sürede ya da Kuruluşa ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanır. Kuruluş, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

ÖZ FİNANS-İŞ  birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Sendika kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin KVKda belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Sendika işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kuruluş, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kuruluş, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komitenin gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 5. Süreyle Bağlılık : Kuruluş, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Sendika kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
 6. Veri Azaltma: Kuruluş, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
 7. Silme ve İmha Etme: Sendika işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komitenin de izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Kuruluşta kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğinin sağlanmasına özen gösterilir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Gerekli idari ve teknik önlemler alınmasına özen gösterilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÖZ FİNANS-İŞ faaliyetlerini yürütebilmek, kurum olarak ihtiyaç duyduğu uzmanlık gerektiren faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak amaçlarıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet ve ürün tedarikçilerinden yararlanır ve görev tanımları, faaliyetleri ve sağladıkları hizmetin niteliğine göre veri işleyen”, veri sorumlusu” veya ortak veri sorumlusu” sayılan bu tedarikçiler, iş ortakları veya yetkili kurum ve kuruluşlara kişisel verileri aktarabilir.

10.1. Kişisel Veri Aktarımında Gözetilecek Hususlar

 1. Merkez ve şube çalışanları ile işyeri temsilcilerinin, kişisel veri paylaşımı sırasında veri aktarılan tarafın kişisel verileri güvenli şekilde işlemesi  ilgili taraf ile imzalanacak veri aktarım sözleşmesi veya taahhütnameler yoluyla güvence altına almaları zorunludur.
 2. Sendika birimleri ve çalışanları iş hayatının dinamik ve değişken yapısını göz önüne alarak, kişisel verilerin aktarılması gereken her yeni tedarikçi veya taraf ile kişisel verileri koruma altına alan bir sözleşme ve taahhütnamelerin imzalandığından emin olmalıdır.  Her bir birim, şube ve çalışan kişisel veri aktarımı yapılan muhatabın kişisel verilerle ilgili oluşturabileceği riskleri önceden gözetmeli ve risk yaratacak durumların oluşmaması için özen göstermelidir.
 3. Üyelerimize indirim gibi imkanlar sunmak üzere kurumsal anlaşma yapılan firma ve kuruluşlara, merkezin onayı ve imzalayacağı bir veri aktarım sözleşmesi bulunmadan üyelerimizin kişisel verileri aktarılamaz.
 4. Taraflar ve tedarikçilere yapılacak veri aktarımları esnasında veri güvenliğinin uygun ve güvenli araç ve kanallarla yapılması, kişisel verilerin aktarıldığı gerçek kişilerin muhatap tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığının takip edilmesi, kişisel verilerin aktarım amacıyla oluşturulan nüsha ve kopyaları varsa bunların işlevleri sona erer ermez tüm mecralardan silinmesine dikkat edilmesi zorunludur.
 5. Sendika birimleri, şubeleri ve çalışanları veri aktardıkları taraf ve tedarikçilerin kişisel veriler konusundaki hassasiyetlerini ve uygulamalarını gözetmek, risk oluşturabilecek durumları üstlerine zamanında bildirmekle yükümlüdürler.  Sendika çalışanları kişisel veriler konusunda çözümleyemedikleri durum ve sorunlar konusunda zamanında üstlerinden gerekli desteği istemelidirler.

10.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Durumlar ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılmaktadır:

 1. Sendika tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt dışındaki çözüm ortakları, danışman firmalar, diğer hizmet tedarikçiler ve uluslararası kuruluşlar gibi özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla,
 2. İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren gerçek ve tüzel kişilerle ve onların birlikte çalıştığı üçüncü taraflarla; 
 3. Sendikanın tedarik ettiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü kişilerle, 
 4. Sendika üyelerine indirim ve benzeri faydalar sunmayı vaat eden ve kurumsal anlaşma imzalanan kurum ve kuruluşlarla,
 5. İşe alım, işten çıkış sürecinde Sendika içi birimlere,
 6. Sendikanın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde çözüm ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilerle,
 7. Sendika tarafından yapılan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarla, 
 8. Çalışanların sigorta ve benzeri haklardan yararlanabilmeleri için sigorta acenteleri ve sigorta şirketleriyle
 9. Sendikamızın haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki ve mali destek almak amacıyla hukuk, muhasebe/YMM büroları, avukatlar ve diğer danışmanlara,
 10. Anlık ileti, dosya paylaşımı, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi iletişim kanalları ve araçlarını kullanabilmek için hizmet tedarik ettiğimiz yurt dışı menşeli platform ve uygulamalara,
 11. Elektronik imza temini ve yetkilendirilmesi işlemleri için hizmet sağladığımız tedarikçiye,
 12. Çalışanların ve üyelerin birliktelik duygularının sağlanması, motivasyonlarının artırılması, ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlarıyla özel günlerinde destek mesajları atılabilmesi, toplu geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, başarı çalışanların ödüllendirilmesi için bu alanlarda hizmet sağlayan tedarikçi kuruluşlarla,

10.3. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Üyelerimizle etkili iletişim ve dayanışma için ve faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla toplantı  ve etkinlikler düzenleyebilmek için yurt dışı menşeli uygulamalar kullanmaktayız. Bu kapsamda,

  • Video konferanslar için kullandığımız ABD menşeli Zoom,
  • Anlık mesajlaşma için kullandığımız ABD menşeli Facebooka ait Whatsapp
  • Tanıtım ve bilgilendirme amacıyla kullandığımız ABD menşeli Facebook,  ABD menşeli Twitter ve ABD menşeli Facebookla

kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi genel ve sendika üyeliği gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşıyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren ve birer veri işleyen statüsündeki tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemlerine dair bilgi almak için ilgili kuruluşların Gizlilik Politikalarına göz atabilirsiniz. Metinler İngilizce olduğundan söz konusu metinleri Google Translate üzerinden Türkçeye çevirerek inceleyebilirsiniz.

11. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Sendika kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yapar/yaptırır. 

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Komite tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.

Sendika kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

12. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Sendikanın kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları  ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.